Millised peaksid olema lapse kõnelised oskused?

Hanna-Liis Hendrikson
Selles postituses saad infot selle kohta, millised peaksid olema lapse kõnelised oskused vanuse järgi ning millal võiks pöörduda logopeedi poole. 
Rõhutan, et iga lapse areng on individuaalne ning mure korral tasub küsida nõu logopeedilt.

Ühe–kaheaastane laps

⁃           naeratab, jälgib silmadega, fikseerib pilku, häälitseb, kasutab žeste (nt lehvitab)

⁃           üritab matkida ümbritsevaid hääli, kuuldavaid silpe-sõnu

⁃           hakkab kasutama ühe-kahesilbilisi sõnu

⁃           täidab lihtsamaid korraldusi (nt „anna tass“)

⁃           hääldab selgelt enamiku täishäälikuid

Teise eluaasta lõpuks on lapse sõnavaras vähemalt 20–50 sõna.

Millal pöörduda logopeedi juurde?

Kui laps:

⁃           võtab harva kontakti

⁃           häälitseb vähesel või emotsioonitul määral

⁃           ei pööra tähelepanu, kui temaga räägitakse

⁃           ei mõista või täida lihtsaid igapäevaseid korraldusi

⁃           ei proovi öelda uusi sõnu

⁃           ei kasuta oma soovide väljendamiseks kehakeelt (nt žestid, osutamine)

⁃           rahuolekus hoiab suud sageli avatult, hingab läbi suu


Kahe-kolmeaastane laps

⁃           matkib täiskasvanu kõnet

⁃           mõistab sõnu ja lihtsaid kahe-kolmesõnalisi korraldusi tuttavas olukorras

⁃           kasutab enamasti ühe-kahesilbilisi sõnu ja lühendab pikemaid

⁃           kasutab tuttavas situatsioonis ühe-kahesõnalist lauset, mis ei pruugi olla grammatiliselt õige

⁃           tegutseb peamiselt esemetega, millele lisandub üha rohkem kõnet

⁃           eelistab suhtlemisel täiskasvanut eakaaslasele

Millal pöörduda logopeedi juurde?

Kui laps:

⁃           ei matki täiskasvanu kõne ega tegevust

⁃           ei reageeri igapäevastele korraldustele

⁃           kasutab vaid üksikuid tähendusega sõnu

⁃           rahuolekus hoiab suud sageli avatult, hingab läbi suu


Kolme-neljaaastane laps

⁃           soovib suhelda

⁃           küsib ja mõistab lihtsamaid küsimusi

⁃           mõistab lauset ilma toetava vihjeta (žest, eseme näitamine)

⁃           kommenteerib enda või kaaslaste tegevust ühe-kahe lausega

⁃           kasutab kõnes õigesti enamikku käändevorme (eksimine lubatud)

⁃           räägib omaette, justkui harjutaks mõtete sõnastamist

Laps ei pea oskama veel hääldada r-, s-, k-, ü-, õ-häälikut, aga kui ta mingil määral neid kõnes kasutab ja need ei kõla päris õigesti, siis tasub konsulteerida logopeediga.  

Millal pöörduda logopeedi juurde?

Kui laps:

⁃           ei soovi suhelda

⁃           kasutab väheseid sõnu ja harva kahe-kolmesõnalist lauset

⁃           kasutab lauses sõnu ja/või sõnade järjekorda moonutatult

⁃           rahuolekus hoiab suud sageli avatult, hingab läbi suu

Kui lapse kõne on võõrale inimesele arusaamatu ja tal esineb igapäevases olukorras suhtlemisraskusi, siis tasub konsulteerida logopeediga.


Nelja-viieaastane laps

⁃           algatab ise aktiivselt suhtlust, osaleb dialoogis

⁃           uurib täiskasvanult ümbritseva kohta

⁃           mõistab teksti, mis on seotud tema kogemusega

⁃           kasutab rikkalikkult sõnu ning väljendab end järjest täpsemalt ja keerulisemate väljenditega

⁃           suudab jutustada lihtsaid jutukesi ja rääkida päevasündmustest

⁃           kasutab aega väljendavaid sõnu (nt „eile“, „homme“, „õhtul“)

⁃           teeb pikemate sõnade ja konsonantühendite hääldamisel vaid üksikuid vigu 

Millal pöörduda logopeedi juurde?

Kui laps:

⁃           soovib vähe suhelda

⁃           ei mõista talle esitatud küsimusi või korraldusi

⁃           ei suuda vestluses püsida teemas

⁃           kasutab kesiselt sõnu, sõnaliike või räägib grammatiliselt valesti

⁃           kasutab lauses vale sõnajärge

⁃           ei häälda, asendab või moonutab häälikuid

⁃           rahuolekus hoiab suud sageli avatult, hingab läbi suu


Viie-kuueaastane laps

⁃           suudab alustatud tegevuse lõpule viia

⁃           mõistab teksti, mis pole seotud tema kogemusega

⁃           kasutab õigesti grammatilisi vorme

⁃           hääldab õigesti kõiki emakeele häälikuid

⁃           suudab eakaaslastega koos mängida 

Millal pöörduda logopeedi juurde?

Kui laps:

⁃           ei mõista lihtsat jutustust

⁃           kasutab lauses vale sõnajärge

⁃           jutustab seosetult

⁃           hääldab häälikuid valesti

⁃           ei tunne huvi tähtede ja numbrite vastu

⁃           rahuolekus hoiab suud sageli avatult, hingab läbi suu


Kuue-seitsmeaastane laps

⁃           suhtleb meelsasti eakaaslaste ja täiskasvanutega

⁃           mõistab abstraktseid mõisteid (nt „sõprus“, „mõtlen")

⁃           kasutab jutustamisel liitlauseid, mis on omavahel seotud

⁃           tunneb tähti ja numbreid, oskab lugeda lihtsaid sõnu

⁃           oskab kirjutada oma nime ja lihtsamaid sõnu

⁃           teab infot enda kohta (nt vanus, aadress, ema-isa nimi, töökoht)

⁃           hääldab õigesti kõiki emakeele häälikuid 

Millal pöörduda logopeedi juurde?

Kui laps:

⁃           ei oska endast rääkida

⁃           kasutab kesist sõnavara

⁃           kasutab jutustamisel vaid üksikuid sõnu, laused ei ole omavahel seotud

⁃           ei suuda meelde jätta tähti ja numbreid

⁃           ei oska lugeda lihtsaid sõnu

⁃           hääldab häälikuid valesti

⁃           rahuolekus hoiab suud sageli avatult, hingab läbi suu

Kommentaarid

Email again:

Eelmine

Hanna-Liis Hendrikson, logopesa- logopeed
Kes ma olen?

Järgmine

Hanna-Liis Hendrikson, logopesa
Mängud/tegevused lastega

Jaga seda artiklit